Deklaracja dostępności

Pobierz DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI w PDF

WSTĘP:

Fundacja INKLUZJA Edukacja Włączająca zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://inkluzjaskawina.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-30

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
 • dokumenty archiwalne publikowane przed dniem 23 września 2018r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • „wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się
po witrynie) a w nim:

 • możliwość powiększenia tekstu
 • możliwość pomniejszenia tekstu
 • skala szarości
 • podwyższony kontrast
 • negatyw
 • jasne tło
 • podkreślone linki
 • duże czcionki

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Fundacji INKLUZJA Edukacja Włączająca.
Aktualizacja: 2024-03-29

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny pracownika Fundacji INKLUZJA
Edukacja Włączająca.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewa Szostek
e-mail: fu*************@gm***.com
telefon: 519 549 852
Formularz kontaktowy: Kontakt – Fundacja Inkluzja – Edukacja Włączająca

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
  udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu walternaty wnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Fundacja INKLUZJA Edukacja Włączająca
Adres: Ks. Walentego Troski 3A, 32-050 Skawina, Polska
E-mail: fu*************@gm***.com
Telefon: 519 549 852

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

I. Budynek Społecznej Szkoły Podstawowej „ZIPI INKLUZJA” oraz Niepublicznego Przedszkola „ZIPI INKLUZJA” usytuowany jest w Skawinie 32-050 przy ul. Sikorskiego 13.

II. Budynek Niepublicznego Przedszkola „PARKOWE SKRZATY” zlokalizowany jest w Skawinie 32-050 przy ul. Zamkowej 14a

OPIS DOSTĘPNOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKU I PRZECHODZENIA PRZEZ OBSZARY KONTROLI.

➢ Do budynku I ul. Sikorskiego 13, 32-050 Skawina prowadzą:

 • jedno wejście główne (z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami, nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, drzwi otwierane samodzielnie)
 • jedno wejście/wyjście ewakuacyjne (z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami, drzwi otwierane samodzielnie)
 • nawierzchnia dróg i ciągów pieszych jest równa, ukształtowana odpowiednio – woda opadowa spływa do studzienek kanalizacyjnych
 • przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek na wysokości 120cm, wejście do budynku jest kontrolowane przez pracowników Fundacji, monitoring
 • wejście do szkoły znajduje się w strefie kontroli w postaci wejść na kartę

➢ Do budynku II ul. Zamkowa 14a, 32-050 Skawina prowadzą:

 • jedno wejście główne (bez barier architektonicznych, nad wejściem nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, drzwi otwierane samodzielnie)
 • jedno wejście/wyjście ewakuacyjne prowadzące do ogrodu od strony Parku
  Miejskiego (bez barier architektonicznych, drzwi otwierane samodzielnie)
 • nawierzchnia dróg i ciągów pieszych jest równa, ukształtowana odpowiednio – woda opadowa spływa do studzienek kanalizacyjnych
 • przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek na wysokości 140cm, wejście do budynku jest kontrolowane przez pracowników Fundacji, monitoring

OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY, POMIESZCZEŃ, SCHODÓW I WIND

➢ Budynek I ul. Sikorskiego 13, 32-050 Skawina

 • wszystkie pomieszczenia szkoły i przedszkola „ZIPI INKLUZJA” znajdują się na
  jednej kondygnacji – parterze
 • biuro Fundacji znajduje się na przeciw wejścia głównego
 • pomieszczenie biurowe są częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • po korytarzach mogą poruszać się osoby na wózkach inwalidzkich
 • zarówno w szkole i przedszkolu „ZIPI INKLUZJA” toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami
 • szerokość drzwi do sal lekcyjnych, gabinetów terapeutów, biura oraz toalet jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, większość drzwi otwiera się na zewnątrz, wszystkie posiadają klamkę na wysokości 100cm

➢ Budynek II ul. Zamkowa 14a, 32-050 Skawina

 • pomieszczenia przedszkola „PARKOWE SKRZATY” rozmieszczone są na dwóch
  kondygnacjach
 • na pierwsze piętro prowadzą dwa biegi schodów, na pierwszym i ostatnim stopniu każdego biegu schodowego zastosowano oznaczenie kontrastowe
 • w budynku nie ma windy
 • na parterze znajduje się toaleta, w której zapewniono przestrzeń manewrową, dla osób poruszających się na wózkach
 • szerokość drzwi do sal lekcyjnych, gabinetów terapeutów, oraz toalet jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, drzwi otwierają się na zewnątrz, wszystkie posiadają klamkę na wysokości 100cm

OPIS DOSTOSOWAŃ, NA PRZYKŁAD POCHYLNI, PLATFORM, INFORMACJI
GŁOSOWYCH, PĘTLACH INDUKCYJNYCH

➢ Budynek I ul. Sikorskiego 13, 32-050 Skawina

 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi słabosłyszących i słabowidzących (brak pętli indukcyjnych)
 • dostępność zapewniana jest przez wsparcie pracownika obsługi

➢ Budynek II ul. Zamkowa 14a, 32-050 Skawina

 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi słabosłyszących i słabowidzących (brak pętli indukcyjnych)
 • dostępność zapewniana jest przez wsparcie pracownika obsługi

INFORMACJE O MIEJSCU I SPOSOBIE KORZYSTANIA Z MIEJSC
PARKINGOWYCH WYZNACZONYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

➢ Budynek I ul. Sikorskiego 13, 32-050 Skawina

 • szkoła i przedszkole „ZIPI INKLUZJA” nie posiada parkingu dla osób z
  niepełnosprawnościami

➢ Budynek II ul. Zamkowa 14a, 32-050 Skawina

 • przed wejściem głównym do Niepublicznego Przedszkola „PARKOWE SKRZATY” znajdują się trzy miejsca parkingowe, brak wydzielonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH

 • do budynków I i II oraz wszystkich należących do nich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TŁUMACZA JĘZYKA
MIGOWEGO NA MIEJSCU LUB ONLINE. W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI, TAKĄ INFORMACJĘ TAKŻE NALEŻY ZAWRZEĆ

 • w budynkach I i II nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, na terenie budynków I i II nie ma tłumacza języka migowego
 • istnieje możliwość wykorzystania tłumacza migowego przez strony internetowe
  (tłumaczenie online)

INFORMACJE DOTYCZĄCE EWAKUACJI OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI
POTRZEBAMI

 • Fundacja INKLUZJA Edukacja Włączająca osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, zapewnione są oznaczenia dróg ewakuacyjnych, pomoc pracowników
error: Content is protected !!
Skip to content