Projekty

Pomoc jesiennym sierotom

Termin: październik 2022 – czerwiec 2023.
 

Fundacja INKLUZJA – EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA uzyskała dofinansowanie w ramach V edycji Programu „Moje miejsce na ziemi” Fundacji ORLEN na projekt „Pomoc jesiennym sierotom”. 

Celem nadrzędnym projektu była ochrona zwierząt takich jak jeże i pszczoły. Nasze działania edukacyjne skierowaliśmy do dzieci – uczniów szkół podstawowych, oraz dorosłej części naszej lokalnej wspólnoty, szerząc tym samym wśród nich świadomość i miłość do otaczającej przyrody.

 
Organizowane w jego trakcie warsztaty, pogadanki czy projekcja miały charakter edukacyjny. Poprzez odpowiedni wybór miejsc ich realizacji – szkoła, domy pomocy społecznej czy świetlica środowiskowa zapewniliśmy możliwie najszerszą liczbę odbiorców docelowych. Wśród nich były też dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. To, z jaką energią i zaangażowaniem uczestniczyły w tych zajęciach chcąc zaspokoić tym samym swoją ciekawość i pogłębić wiedzę było niezwykle budujące.

Jednym z założeń realizowanego przez nas projektu było również przygotowanie prezentacji plakatów i reklamy na Facebooku. Okazało się to niezwykle cenne i stanowiło dużą wartość dodaną. W niezwykle prosty sposób przyczyniło się bowiem do wzrostu świadomości lokalnej społeczności.

 
Ponadto, zakupując niezbędny sprzęt wykonaliśmy ważny krok, który znacząco przybliża nas do utworzenia pasieki edukacyjnej oraz ośrodka rehabilitacji małych zwierząt dzikich.
Reasumując, przeprowadzone w trakcie projektu działania o których pisaliśmy wyżej, z jednej strony popularyzowały projekt a z drugiej były ważnym narzędziem „edukacji” środowiska lokalnego, uświadamiającym go jak ważne dla ekosystemu naturalnego są jeże i pszczoły, oraz jak dużym zagrożeniem dla nich jesteśmy my – ludzie.

Dbajmy o każde Skrzydła

Termin: 15.03.2021 – 31.05.2021

W ramach konkursu: „Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego” w 2021 r. ogłoszonym przez: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie – Wydział Promocji, Sportu i Współpracy, jako Fundacja – złożyliśmy ofertę dotyczącą realizacji projektu ekologicznego.Oferta została pozytywnie oceniona, dzięki czemu – wygraliśmy konkurs.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu gminy Skawina.

Projekt nosi tytuł: „Dbajmy o każde Skrzydła”

Celem projektu jest propagowanie idei miejscowych ptaków, zwrócenie uwagi na potrzebę pomocy ptakom takim jak jerzyki oraz dziuplaki typowe dla miast: dzwoniec zwyczajny, kos, sikorka, wróbel. Poprzez prezentację oraz wspólną zabawę wykonaliśmy łącznie 30 budek oraz karmników:10 budek lęgowych dla dziuplaków,12 budek dla jerzyków,8 karmników.
W projekcie brali udział uczniowie Społecznej Szkoły ZIPI INKLUZJA (15 osób), uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi takimi jak min. zespół Downa, zespół Aspergera, spektrum Autyzmu. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w spotkaniach edukacyjnych w celu utrwalenia nazw ptaków, przybliżenia tematu ekologii świata ptaków, poznania sposobów ich dokarmiania. Uczniowie brali udział w warsztatach, licznych prezentacjach, wykonali wiele prac plastycznych. Wspólnie z nauczycielami przygotowali materiały do plakatów oraz ulotek. Największą radość sprawiły dzieciom spotkania wykonawcze, na których mogli malować budki dla jerzyków oraz ozdabiać budki lęgowe dla sikorek w różne wybrane wzory.
12 budek lęgowych dla jerzyków zostało zamontowanych na bloku przy ul. Słonecznej 35 w Skawinie – (Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości) – za pozwoleniem Pani Marii Szafraniec – członka Zarządu. Budki zostały zamontowane dzięki pomocy mieszkańców miasta Skawina oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 1 w Skawinie. Budki lęgowe oraz karmniki znalazły swoje miejsce u mieszkańców miasta Skawina i okolic oraz u pracowników Fundacji INKLUZJA.

Podczas montażu budek dla jerzyków była obecna również Pani Ewa Tyrpa – prowadząca Dziennik Polski, która stworzy stosowny artykuł na temat realizowanego przez uczniów SSP ZIPI INKLUZJA projektu ekologicznego.

Projekt ekologiczny miał na celu podniesienie świadomości proekologicznej wśród dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Poprzez długofalowe działania, wielokrotne powtarzanie tematu ptaków, ich nazwy i potrzeby zostaną utrwalone u uczniów SSP ZIPI INKLUZJA zwiększając ich wrażliwość na środowisko ptaków.Poprzez zaproszenie do współdziałania lokalnego, zostanie podniesiona również świadomość proekologiczna mieszkańców miasta Skawina. Mieszkańcy zapoznali się z zagrożeniami populacji ptaków miejskich i jerzyków, a ponadto zapoznali się z działaniami uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki realizacji projektu ekologicznego, uwrażliwienie na potrzeby ptaków zostało więc zwiększone zarówno u uczniów SSP ZIPI INKLUZJA, kadry nauczycielskiej, jak i u mieszkańców miasta Skawina.

Link do artykułu w Dzienniku Polskim: https://dziennikpolski24.pl/skawina-dzieci-z-inkluzji-znaja-nazwy-ptakow-potrafia-je-dokarmiac-i-zrobily-dla-nich-budki-skawinianom-podaruja-karmniki/ar/c1-15599673

Projekt „Rock Inkluzja 2021”

Data: 30.11.2020r.

Fundacja INKLUZJA – Edukacja Włączająca wraz z Małopolską Szkołą Rocka przygotowali projekt „Rockowa Inkluzja – Małopolska Szkoła Rocka dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” – projekt zajęć muzycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i dzieci pełnosprawnych. Projekt jest wysoko ukierunkowany na integrację społeczną, adresowany do dzieci z niepełnosprawnością oraz do dzieci pełnosprawnych. Projekt „Rockowa Inkluzja” odpowiada na potrzeby działań na rzecz dzieci i młodzieży, w szczególności dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Założeniem projektu jest również działanie na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dzieci i muzycy będą tworzyć aranżacje największych pieśni patriotycznych oraz tradycyjnych polskich w konwencji klasycznie rockowej. 

Zajęcia muzyczne w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością intelektualną, z jednej strony obejmuje stymulację emocjonalną, z drugiej natomiast stymulację zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i społecznych. Oddziaływanie terapeutyczne ukierunkowane jest na ożywienie procesów korowych poprzez stwarzanie dziecku jak największej ilości doświadczeń i przeżyć. Ograniczone możliwości w zakresie funkcji poznawczych i motorycznych uniemożliwiają stosowanie tradycyjnych form oddziaływań. Działania terapeutyczne pozwalają zarówno na pobudzenie, ożywienie dziecka, jak i zachęcanie do aktywności poznawczej.

„Rock Inkluzja” to projekt autorski Fundacji INKLUZJA – Edukacja Włączająca, powstał dzięki zaangażowaniu całej Kadry oraz Darczyńców we współpracy z Małopolską Szkołą Rocka.

Projekt „Wrażliwi z Inkluzją”

Termin: 09.11.2020 – 31.12.2020

W ramach projektu zaplanowano 2 rodzaje zajęć – zajęcia muzyczne – poznawanie instrumentów oraz zajęcia taneczne – poznawanie tańców regionalnych. Realizacja zadania będzie miała miejsce w siedzibie szkoły i przedszkola ZIPI INKLUZJA w Skawinie.

Zajęcia muzyczno – taneczne w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z jednej strony obejmuje stymulację emocjonalną, z drugiej natomiast stymulację zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i społecznych.

Oddziaływanie terapeutyczne ukierunkowane jest na ożywianie procesów korowych poprzez stwarzanie dziecku jak największej ilości doświadczeń i przeżyć. Ograniczone możliwości w zakresie funkcji poznawczych i motorycznych uniemożliwiają stosowanie tradycyjnych form oddziaływań.
Działania terapeutyczne pozwalają zarówno na pobudzenie, ożywianie dziecka, jak i zachęcanie do aktywności poznawczej.

Projekt:

– umożliwi uczniom pogłębienie istniejących już/uzyskanie nowych doświadczeń w kontakcie z treściami kulturowymi,
– wpłynie na rozwój poznawczy uczniów,
– umożliwi stworzenie warunków do rozwijania sfery emocjonalnej i estetycznej,
– będzie kształtować umiejętności odczuwania piękna, uwrażliwienie na nie,
– pozwoli na poszerzenie kręgu zainteresowań dzieci, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

Zaplanowane zadania pozwolą na:

– propagowanie aktywności kulturalnej,
– podkreślenie znaczenia dziedzictwa kulturowego jako ważnego czynnika wychowawczego,
– integrację społeczności – wychowanie przez sztukę, kultywowanie tradycji,
– zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Dzięki poznaniu instrumentów muzycznych i tańców regionalnych po zakończeniu projektu możliwe będzie utworzenie zespołu muzyczno-tanecznego.

Projekt „Wakacyjna Inkluzja z Aikido”

Data: 06.2018r. – 07.2018r.

Aikido – droga do harmonii

Zadanie publiczne ma na celu umożliwić dzieciom w Skawinie udział w zajęciach Aikido, które mają ich nauczyć szacunku wobec przeciwnika, opanowania oraz spokoju. Aikido, czyli tradycyjna japońska sztuka walki BUDO ma na celu nie tylko rozwijać ciało ale również umysł. Zasady i trening Aikido przeciwdziała przemocy, uczy kontrolowania własnych emocji i agresji. Buduje świadomość swoich potrzeb i ich wyrażania. Wyzbywając się agresji Aikidocy starają się radzić sobie z problemami nie tylko w walce, ale również w życiu. Dzięki dużemu naciskowi na własne rozluźnienie, prace całym ciałem oraz wykorzystanie siły przeciwnika osoby ćwiczące Aikido poznają zupełnie inny, nie siłowy sposób radzenia sobie z problemem. Taka praca wymaga wiele pokory oraz radzenia sobie z własną dumą i ego.

Zajęcia Aikido obejmują dzieci w wieku od 4 do 13 lat, w tym dzieci niepełnosprawne umysłowo. Treningi mają duży wpływ na koordynację ciała, poznawanie własnych możliwości i podniesienie samooceny. Regularne zajęcia, organizacja czasu i dyscyplina, okazywanie wzajemnego szacunku ma wpływ na jakość postrzegania dzieci przez rówieśników. Jest to szczególnie ważne w przeciwdziałaniu wykluczeniu rówieśniczemu w stosunku do dzieci niepełnosprawnych. Zwiększenie pewności siebie, dyscyplina w komunikacji z otoczeniem oraz wzmocnienie całego aparatu mięśniowego wpływa korzystnie na poprawę rozwoju dziecka zaburzonego. Zajęcia Aikido stwarzają okazję do integrowania dzieci niepełnosprawnych z dziećmi pełnosprawnymi ucząc wzajemnego szacunku, opieki i akceptacji. Opiekowanie się słabszym dzieckiem uczy rówieśników kontrolowania własnych emocji, zniecierpliwienia i łagodności. Przeciwdziała wybuchom agresji i odrzuceniu społecznemu. 

Projekt „Wakacyjna Inkluzja z Aikido” realizowany był w partnerstwie interesów własnych Fundacji INKLUZJA oraz opłat Rodziców. 

Integracyjna Spartakiada – Lato 2017

Data: 04-28.07.2017r.

Fundacja INKLUZJA – Edukacja Włączająca rozpoczyna przygotowania do realizacji lokalnego projektu pt.: „Integracyjna Spartakiada – Lato 2017”.

Pomysłodawcami i realizatorami Spartakiady dla dzieci i ich Rodziców są Państwo:

  • Pan Damian Dudkiewicz oraz
  • Pani Izabela Dudek.

Szczegółowy program zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym na stronach Fundacji INKLUZJA, a także przedszkoli.

Serdecznie zapraszamy Rodziców z dziećmi do wspólnych zajęć sportowych i terenowych, połączonych z poznawaniem ciekawych miejsc w naszej pięknej Skawinie.

Czym jest projekt „Integracyjna Spartakiada – Lato 2017”

Ma to być dla naszych podopiecznych czas, w którym aktywnie i wesoło spędzą wspólnie chwile poznając jednocześnie szerokie możliwości jakie daje Skawina i jej okolice. Przewidziane są zajęcia ruchowe, gry terenowe, wyjazdy i wyjścia w różne ciekawe miejsca oraz zajęcia o charakterze krajoznawczym i mieszczącym się w ramach edukacji patriotycznej (poznanie naszej „Małej Ojczyzny” jaką jest Skawina). Zajęcia te mają na celu pokazanie dzieciom jak aktywnie i ciekawie można spędzać czas w Skawinie.

Poprzez różnorodne gry i zabawy chcemy integrować dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne oraz promować postawę „fairplay” w trakcie rywalizacji.

Spartakiada obejmuje m.in ćwiczenia indywidualne, w parach oraz w zespołach, a także liczne gry zespołowe . Zajęcia w zależności od pogody oraz liczby dzieci zlokalizowane zostaną na terenie różnych obiektów w mieście Skawina (np. Park Miejski, Błonia Skawińskie, boiska sportowe, ścieżki zdrowia, place zabaw itd.) i będą prowadzone pod czujnym okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty.

Zajęcia krajoznawcze i o charakterze patriotycznym mają na celu przybliżenie naszym podopiecznym historii Skawiny oraz jej obecnych możliwości, atrakcji, przedsięwzięć. Dzięki tym wszystkim aktywnością mamy nadzieję zaszczepić w naszych podopiecznych proaktywne podejścia do miasta i gminy Skawina. Chcemy, aby nasze dzieci były świadomymi i aktywnymi uczestnikami społeczności lokalnej.

Zapraszam Ewa Szostek

I INTEGRACYJNY KONKURS RECYTATORSKI

Data: 25.05.2017r.

Fundacja INKLUZJA – Edukacja Włączająca wraz z Niepublicznym Przedszkolem Integracyjnym „Parkowe Skrzaty” dnia 25.05.2017 w Skawinie organizuje I Integracyjny Konkurs Recytatorski „Przygoda ze słowem” skierowany do wszystkich przedszkoli w Gminie Skawina.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie.

Projekt „Karnawałowa Integracja w Skawinie”

Data : 17.02.2017r. 

W ramach Projektu 17 lutego 2017 roku został zorganizowany Bal Karnawałowy, którego organizatorami była Fundacja INKLUZJA – Edukacja Włączająca oraz nieformalna grupa rodziców Dzieci są Ważne. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa. Bal Karnawałowy stanowił piękny przykład integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Był on skierowany do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Skawina oraz ich opiekunów.

Na Balu było obecnych około 80 dzieci. Uczestnicy zabawy świetnie się bawili biorąc udział w konkursach z nagrodami, tańcząc do muzyki rozrywkowej oraz mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności wokalnych. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w swej uprzejmości udostępniło nieodpłatnie piękną salę w Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym “Gubałówka” i udzieliło  pozostałego wsparcia logistycznego. Dzięki takiej współpracy Bal mógł się odbyć dostarczając tyle radości dzieciom.

Dzięki naszym pozostałym  Darczyńcom, każde dziecko dostało pyszny poczęstunek i drobny upominek. W trakcie Balu odbyła się również licytacja na rzecz Skawińskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt.

Projekt „Zimowa akademia INKLUZJI”

Data: 31.01-10.02.2017r.

Projekt ten był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w ramach zadania publicznego „Organizacja wypoczynku zimowego”. Był on skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, z terenu Skawiny i okolic.

Zajęcia w ramach Zimowej akademii INKLUZJI odbywały się w trakcie ferii zimowych (od 31 stycznia  do 10 lutego 2017 roku ) i zaowocowały zbudowaniem trwałych, społecznych relacji pomiędzy dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. Projekt przyczynił się do stymulacji deficytów rozwoju fizycznego w przypadku dzieci niepełnosprawnych, a także do zmniejszenia występujących wad postawy czy nieprawidłowych wzorców ruchu u dzieci pełnosprawnych. Poprzez wspólnie realizowane zajęcia, zbudowana została integracja pomiędzy użytkownikami.

Projekt „Dziecięca INKLUZJA”

Data: 02.11.2016r. – 31.01.2017r.

Realizowany był w ramach konkursu dotacyjnego Fundacji PZU „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” w okresie od 2 listopada 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. Swym działaniem objął on grupę dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rodziców tych dzieci wraz z dziećmi pełnosprawnymi. Zrealizowany projekt pomógł w podniesieniu kondycji fizycznej beneficjentów, a co za tym idzie, poprawie zdolności poznawczo-społecznych. Wpłynął on także na wzrost motywacji rodzin we wspomaganiu rozwoju swoich podopiecznych.

Wsparcie psychologa wpłynęło na podniesienie samooceny wśród dzieci oraz pomogło rodzicom. Stanowiło pomoc w rozwoju zdolności radzenia sobie w środowisku. W ramach projektu dzieci i rodzice zostali objęci opieką wielu specjalistów, m.in.:

  • oligofrenopedagoga,
  • socjoterapeuty,
  • tyflopedagoga
  • czy opieką specjalisty do zachowań trudnych.

Ze środków Projektu została wyposażona w podstawowym zakresie Sala Doświadczania Świata. Jest to miejsce w którym poprzez zastosowanie różnych urządzeń, stymulowany jest rozwój zmysłów dzieci. Sala Doświadczania Świata to miejsce przyjazne, w którym zmysły są pobudzane między innymi efektami świetlnymi. Przebywanie w tej sali sprawia dzieciom przyjemność, a także zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

Projekt „Na dworze i na polu”

Data: 2017r.

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Skawina realizowany w ramach zadania publicznego „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Projekt realizowany będzie dla Integracyjnego Inkluzyjnego Przedszkola „Parkowe Skrzaty” w Skawinie oraz Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Skawinie.

Projekt ma na celu upowszechnienie dawnej kultury polskiej – dworskiej i wiejskiej – wśród dzieci w wieku przedszkolnym, które zapoznają się z trybem życia, tradycjami i zwyczajami mieszkańców dawnej wsi i dworu. Planowany efekt to wyższa świadomość narodowa i kulturowa uczestników.

Wydarzenia, które realizowane będą w ramach projektu:

Izba Regionalna i Pałac Żeleńskich w Kłaju

Warsztaty sztalugowe w Skawinie

Bal przebierańców „Księżniczki i Rycerze”

Projekt Skawina PROaktywna II

Data: 03.2016r. – 06.2016r.

Skrócony opis projektu „Skawina PROaktywna II” Fundacji INKLUZJA – Edukacja Włączająca

Kolejna edycja projektu „Skawina PROaktywna II” to powtórzenie cyklicznych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo lub ruchowo z Gminy Skawina.

Projekt współfinansowany jest z budżetu Gminy Skawina, w ramach zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

W ciągu czterech miesięcy, od marca do czerwca 2016 roku, prowadzone będą zajęcia fizjoterapeutyczne, poprawiające kondycję fizyczną uczestników. Odbywać się będą także regularne warsztaty socjoterapeutyczne,  spotkania z psychologiem (zarówno dzieci, jak i ich rodziców) oraz z dogoterapeutą z wytresowanym psem.

Końcowym efektem będzie poprawiona kondycja fizyczna dzieci niepełnosprawnych oraz ich wyższe przystosowanie do życia w społeczeństwie.

Projekt Skawina PROaktywna

Data: 04.2015r. – 06.2015r.

Skrócony opis projektu Skawina PROaktywna Fundacji INKLUZJA – Edukacja Włączająca

Projekt “Skawina PROaktywna” zakłada realizację cyklicznych zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową oraz ruchową z Gminy Skawina. Działania skierowane są zarówno do dzieci w wieku przedprzedszkolnym, przedszkolnym i szkolnym, a także do ich rodziców i opiekunów
Projekt będzie realizowany przez 3 miesiące, od kwietnia do czerwca 2015 roku na terenie Skawiny. Projekt jest współfinansowany z budżetu Gminy Skawina w ramach realizacji zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Głównym celem projektu jest aktywizacja i poprawa jakości i podniesienie częstotliwości zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i umysłową z terenu Skawiny poprzez realizację kompleksowych zajęć dla dzieci.
Specjalistyczne zajęcia dla dzieci będą zakładały rehabilitację ruchową poprzez:
– zajęcia grupowe z aquaterapii metodą Halliwicka
– zajęcia grupowe socjoterapeutyczne z oligofrenopedagogiem – rozwiązywanie zachowań trudnych
– indywidualne zajęcia sprawnościowe z dogoterapeutą
– indywidualne zajęcia ruchowe rehabilitacyjne
Uwieńczeniem działań będzie realizacja pikniku sportowego, w ramach skawińskich obchodów Dnia Dziecka, podczas którego odbędzie się DOGTREKKING “Ja i pies”.

Oprócz zajęć dla dzieci, planujemy organizację spotkania szkoleniowego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, poświęconego nowoczesnym metodom rehabilitacji oraz wspomagania całościowego rozwoju dziecka.

Grupa taneczna integracyjna – „Tańczymy z cieniem”

Data: 02.2014r.

Sobotnie zajęcia taneczne , które rozpoczną się w II połowie lutego. Odbywać będą się w Skawinie, pod Krakowem. Zajęcia będą obejmowały taniec współczesny dla wszystkich dzieci oraz krewnych/wolontariuszy, którzy pomogą nam otrzymać rytm. Zapraszamy do zgłoszeń przez formularz kontaktowy na stronie, lub bezpośrednio telefonicznie. O szczegółach będę informować na bieżąco. Zapraszamy!

Obowiązki domowe dzieci SPE

Data: 2014 – 2016r.

Nasi uczniowie proszeni są o przesyłanie krótkiego opisu czynności domowych, w których dzieciaki, pomimo występujących deficytów, pomagają. Prosimy o załączenie zdjęcia do opisu. Zapraszamy!

Projekt autorski Fundacji INKLUZJA – Edukacja Włączająca.

error: Content is protected !!
Skip to content