Odpowiednie, bezpieczne obuwie dla dzieci

Drodzy Rodzice, pragniemy zwrócić szczególną uwagę na dobór odpowiedniego obuwia dla dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu/szkole. Dobrze dopasowane obuwie to nie tylko wygoda i komfort, ale jednak co najważniejsze bezpieczeństwo i zdrowy rozwój Dziecka. 
Nie tylko jako Dyrektor, ale także fizjoterapeuta szalenie namawiam na poświęcenie chwili i zapoznanie się z informacjami na temat koślawości i szpotawości stóp oraz kolan, a co dalej idzie kolejnych zaburzeń rozwojowych. 
Stawy skokowe dzieci zwłaszcza w wieku przedszkolnym nie są w pełni ustabilizowane, dlatego tak istotne jest ich chronienie poprzez odpowiednio dobrane obuwie. Wszelkiego rodzaju klapki, obuwie z paskiem na pięcie to pierwszy krok do wyżej wymienionych zaburzeń rozwojowych. Dodatkowym argumentem przeciwko takiemu obuwiu jest bezpieczeństwo Dzieci. Obserwuję dziewczynki w sandałkach z paskami nie trzymającymi i nie stabilizującymi stawu lub chłopców w butach „crocs”. Takie obuwie zwiększa ryzyko zachorowania na zapalenie ścięgien oraz skręcenia i zwichnięcia stawu. 
Kilka przydatnych informacji odnośnie dobierania obuwia:

1.     Przede wszyst­kim buty nie po­win­ny prze­szka­dzać dziec­ku w cho­dzie i w ru­chach sto­py. But po­wi­nien być mięk­ki i lek­ki, z ela­stycz­ną po­de­szwą. Po­de­szwa po­win­na umoż­li­wiać ru­chy zgię­cia sto­py pod pal­ca­mi (w 1/3 po­de­szwy pa­trząc od przo­du) oraz ru­chy su­pi­na­cji i pro­na­cji sto­py, tzn. po­de­szwa po­win­na dać się zro­to­wać do we­wnątrz i na ze­wnątrz.

Je­że­li nie je­ste­ście Państwo pew­ni, czy but jest wy­star­cza­ją­co mięk­ki, to sprawdź­cie czy dziec­ko może w nim swo­bod­nie ku­cać i sia­dać na zie­mi na róż­ne spo­so­by.

2.     Za­pię­tek po­wi­nien do­brze przy­le­gać do pię­ty, tak, by sto­pa nie prze­su­wa­ła się do przo­du w bu­cie, ale nie po­wi­nien być sztyw­ny.

3.     Buty po­win­ny być do­brze do­pa­so­wa­ne, tzn. do­brze trzy­mać się na sto­pie na wy­so­ko­ści śród­sto­pia. Nie po­win­ny na­to­miast usztyw­niać kost­ki.  Buty nie mu­szą być „za kost­kę”, a je­że­li są, to nie po­win­ny ogra­ni­czać jej ru­cho­mo­ści.

4.     Po­de­szwa buta nie po­win­na być śli­ska. Ma­te­ria­ły, z któ­rych uszy­ty jest but po­win­ny po­zwo­lić sto­pie „od­dy­chać”.

5.     Je­że­li za­sta­na­wia­cie się mię­dzy bu­ta­mi sznu­ro­wa­ny­mi a rze­pa­mi – sznu­ro­wa­dła po­zwa­la­ją le­piej do­pa­so­wać but do sto­py. Rze­py, któ­re będą do­brze utrzy­my­wa­ły sto­pę w śród­sto­piu i pod kost­ką przy­środ­ko­wą oraz nie będą się od­pi­na­ły i „lu­zo­wa­ły” są rów­nież do­brym roz­wią­za­niem. (Poza tym dzie­ciom w wie­ku przed­szkol­nym ła­twiej taki but sa­mo­dziel­nie za­ło­żyć).

error: Content is protected !!
Skip to content