Uzasadnienie do rozporządzenia

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nadal pozostaje ogłoszony stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec braku możliwości określenia, do jakiego momentu konieczne będzie utrzymanie ograniczeń w funkcjonowaniu szkół i placówek zaprojektowano przedłużenie terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 7 czerwca 2020 r.

W związku ze stabilizowaniem się liczby zakażeń i zwiększaniem się liczby osób wyleczonych podjęto decyzję o stopniowym uruchamianiu szkół podstawowych. Zaplanowano, że od dnia 25 maja 2020 r. szkoły podstawowe, w tym specjalne i specjalne funkcjonujące w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w zakresie klas I-III będą prowadzić działalność opiekuńczo-wychowawczą z możliwością realizacji podstawy programowej w formie ustalonej przez dyrektora szkoły. Ponadto, w przypadku uczniów i dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, których rodzice podejmą decyzję o dalszym pozostawieniu ucznia/dziecka w domu, dyrektor szkoły/przedszkola zapewni realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r., w związku z prośbami rodziców oraz organizacji pozarządowych dotyczących konieczności zapewnienia odpowiedniego do potrzeb wsparcia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnych, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju, konieczne jest umożliwienie im korzystania z bezpośredniego wsparcia udzielanego przez nauczycieli specjalistów w przedszkolu, szkole i placówce, bowiem długa przerwa w realizacji tych zajęć powoduje regres osiągniętych dotąd postępów i jest niekorzystna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Zajęcia te będą prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży, ale też możliwości placówki, z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji.